BiT Snapshot

በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባህር ዳር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሙያ ማበልጸጊያ ማዕከል አዘጋጅነት ለተመራቂ ተማሪዎች የስራ ፍለጋ እና ተቀጣሪነት ክህሎት ስልጠና ተሰጠ

Body: 
የሙያ ማበልጸያ ማዕከሉ ለ420 ተመራቂ ተማሪዎች ከጥር 22 እስከ ጥር 25/2013 ዓ.ም. ባሉት ተከታታይ ቀናት የስራ ፍለጋ እና ተቀጣሪነት ክህሎት ስልጠና አሰጥቷል፡፡ ስልጠናው በሁለት ዙር የተከናወነ ሲሆን ራስን መፈተሽ እና የተለያዩ የሙያ ዘርፎችን መዳሰስ፣ የስራ ፍለጋን ማቀድ፣ የትምህርትና ስራ ልምድ ማስረጃ (CV) ማዘጋጀት፣ የስራ ማመልከቻ አፃፃፍ፣ ለቃለ-መጠይቅ ራስን ማዘጋጀት፣ የቀረቡ የስራ እድሎችን መመዘን እና የመጀመሪያ የስራ ወቅትን መምራት የሚሉ ይዘቶች ተካትተውበታል፡፡ የክህሎት ስልጠናው በተግባር ተደግፎ ከአዲስ አበባ እና ጂማ ድረስ በመጡ የተመረጡ የPsychology እና Career Counseling ኤክስፐርቶች እና በሙያ ማበልጸጊያ ማዕከሉ አባላት አሰልጣኝነት ተከናውኗል፡፡
images: 
Share